Agencja Mienia Wojskowego i AMW Rewita wspierają walkę z koronawirusem

Agencja Mienia Wojskowego wspiera na bieżąco działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jedna z jej spółek – AMW „REWITA” – udostępniła swoje ośrodki w Ryni i Solinie jako miejsca kwarantanny dla osób wracających z zagranicy. Agencja postanowiła też pomóc przedsiębiorcom i firmom, które wynajmują od niej lokale. Pracownicy oddziałów regionalnych AMW w powołanych komisjach na bieżąco rozpatrują wnioski i w uzasadnionych wypadkach udzielają bonifikat od czynszów. Ich wysokość uzależniona jest od sytuacji finansowej każdego wnioskującego najemcy. AMW wspiera także działania podejmowane przez wojewodów udostępniając swoje obiekty.

Wśród miejsc, które spółka AMW Rewita udostępniła na potrzeby kwarantanny jak dotąd znalazły się domy wczasowe w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim oraz ośrodek w Solinie. Spółka jest jednak gotowa by w każdej chwili zaoferować dodatkowe miejsca w innych lokalizacjach w Polsce. Obecnie ośrodki przeznaczono głównie dla osób objętych kwarantanną. W części wskazanych przez spółkę lokalizacji istnieje możliwość zakwaterowania w izolatoriach tych osób, które oczekują na wynik testu na obecność koronawirusa lub chorych na COVID-19 z łagodnym przebiegiem choroby. Budynki ośrodków AMW Rewita zostały dostosowane do przyjmowania osób skierowanych na kwarantannę we współpracy z żołnierzami z lokalnych jednostek Wojska Polskiego, służbami epidemiologicznymi oraz przedstawicielami służb państwowych w terenie.

Wyrazy uznania należą się pracownikom z naszych ośrodków, którzy w tych ciężkich i bezprecedensowych okolicznościach stanęli na wysokości zadania i w sposób profesjonalny podchodzą do swoich obowiązków. Dla mnie osobiście to cisi bohaterowie tej pierwszej, może mniej spektakularnej niż medyczna, linii frontu. Wiem z codziennych rozmów, że pracują cały czas z pełnym poświęceniem w naszych ośrodkach, by zapewnić skierowanym do nas osobom opiekę, wyżywienie i zakwaterowanie na dobrym poziomie. Muszą radzić sobie z wieloma trudnymi sytuacjami, ale są zdeterminowani, bo mają świadomość, że również od ich sprawnych działań zależy ograniczenie liczby dalszych zakażeń oraz opanowanie skutków pandemii – tłumaczy Piotr Szczepański prezes spółki AMW Rewita. Przez cały czas pozostajemy też w stałym  kontakcie z kierownictwem AMW, ministerstwem obrony narodowej, Siłami Zbrojnymi RP oraz wojewodami i jesteśmy przygotowani do ewentualnego poszerzenia bazy miejsc dla osób objętych kwarantanną –  dodaje prezes Szczepański.

Również Agencja Mienia Wojskowego włącza się na bieżąco w walkę z koronawirusem i w całej Polsce wspiera działania służb np. poprzez udostępnianie wojewodom swoich obiektów. Dlatego 6 kwietnia br. oddział regionalny AMW w Szczecinie przekazał nieodpłatnie Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu na okres trzech miesięcy budynek  byłego internatu przy al. Piastów w Szczecinie z przeznaczeniem na podejmowanie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,  tj. jako miejsce przeprowadzenia kwarantanny. W centrali  AMW przygotowano także wykaz mienia, które może być wykorzystane w szpitalach czy przychodniach lub przez firmy i podmioty szyjące środki ochrony osobistej, np. maseczki lub kombinezony. Na bieżąco w poszczególnych oddziałach Agencji rozpatrywane są też prośby od szpitali, przychodni czy zespołów ratowniczych. Oddział regionalny AMW w Krakowie wsparł np. krakowskie pogotowie ratunkowe umożliwiając pozyskanie kilkuset kompletów bielizny dla zespołów karetek.

Agencja postanowiła też pomóc przedsiębiorcom i firmom, którzy wynajmują od niej lokale użytkowe. Chodzi głównie o właścicieli punktów usługowych i handlowych, prywatnych przedszkoli, gabinetów kosmetycznych i fryzjerskich, stomatologów i lekarzy, przedstawicieli małej gastronomii czy prowadzących miejsca noclegowe, którzy, ze względu na pandemię, musieli ograniczyć lub zawiesić swoją działalność. Jako firma odpo­wie­dzialna spo­łecz­nie wyciągamy rękę do polskich przedsiębiorców i podmiotów, które wynajmują od nas nieruchomości. Staramy się w uzasadnionych przypadkach pozytywnie rozpatrywać wpływające do Agencji wnioski o obniżki miesięcznego czynszu. Zdajemy sobie sprawę, że w obliczu kłopotów finansowych nasi klienci mogą w ogóle zrezygnować z prowadzenia swojej działalności, a w efekcie – wynajmu lokalu. Dla nas oznaczałoby to dodatkowe koszty, bo nie tylko stracilibyśmy wpływy z czynszów, ale też sami musielibyśmy ponosić koszty utrzymania lokali, w tym podatki i opłaty za media. Ale przede wszystkim chcemy pomóc przedsiębiorcom w tej trudnej sytuacji i wzmocnić działania tarczy antykryzysowej wprowadzonej przez rząd – tłumaczy Krzysztof Falkowski, prezes Agencji. Do AMW dotychczas wystąpiło już ok. 250 przedsiębiorców. Każda sprawa jest  rozpatrywana  indywidualnie, przez powołane specjalnie w tym celu komisje, działające przy oddziałach regionalnych Agencji. Przy podejmowaniu decyzji  o ewentualnej obniżce czynszu najważniejsza jest branża w której działa dany najemca oraz straty finansowe, jakie poniósł w wyniku sytuacji kryzysowej. Wysokość udzielonej bonifikaty jest uzależniona od indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorcy. Szczegółowe informacje na temat trybu postępowania i udzielanych bonifikat można uzyskać w oddziałach regionalnych Agencji telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Możliwe jest też pozostawianie dokumentów i korespondencji w skrzynkach podawczych zlokalizowanych w każdym z oddziałów.

AMW w czasie pandemii dba rów­nież o bez­pie­czeń­stwo swo­ich pra­cow­ni­ków. W oddziałach regionalnych i centrali  w Warszawie zostały wdro­żone środki ostroż­no­ści oraz pro­ce­dury bez­pie­czeń­stwa zale­cane przez służby sani­tar­ne i pań­stwo­we. Zamknięto Biura Obsługi Klienta, a pracownikom zlecono zdalną formę pracę umoż­li­wia­jącą reali­zo­wa­nie zadań i obo­wiąz­ków z miej­sca zamiesz­ka­nia. Wprowadzono też system dyżurów na kluczowych stanowiskach zapewniających ciągłość pracy, ogra­ni­cza­jąc tym samym czas i konieczność prze­by­wa­nia na tere­nie agencji. AMW odwołała też wyjazdy służ­bowe oraz szkolenia pracowników, a orga­ni­za­cję spo­tkań służ­bo­wych realizuje wykorzystując wide­okon­fe­ren­cje, tele­kon­fe­ren­cje i orga­ni­zując pracę departamentów oraz oddziałów za pomocą narzę­dzi tele­in­for­ma­tycz­nych. W Agencji realizowana jest również część procedur przetargowych oraz niezbędna obsługa żołnierzy w zakresie wypłaty świadczeń oraz zakwaterowania. Tryb pracy zdalnej w połączeniu z dyżurami będzie funkcjonował w AMW do odwołania. Zawieszona została działalność stacjonarnych punktów sprzedaży, jednak nadal funkcjonuje sklep internetowy (www.sklep.amw.com.pl) w którym można zrobić zakupy on-line.