Organy Spółki

Dane rejestrowe AMW REWITA Sp. z o.o.
Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000394569
Kapitał zakładowy: 534.072.000,00 zł • REGON 142990254 • NIP 701 030 24 56

Zgromadzenie wspólników:

Skarb Państwa reprezentowany przez Agencję Mienia Wojskowego.

Rada Nadzorcza:

Beata Juralewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Piotr Tytkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Radosław Tyrakowski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki:

Marcin Rolski
Prezes Zarządu

Mirela Zugaj
Wiceprezes Zarządu

Seweryn Portas
Wiceprezes Zarządu

Biuro Zarządu:
AMW REWITA Sp. z o.o.
03-310 Warszawa • ul. św. Jacka Odrowąża 15
tel. +48 (22) 270 95 50 • fax +48 (22) 270 21 43
e-mail sekretariat@rewita.pl